לאתר לשכת רואי חשבון בישראל לאתר חשבי שכר בלשכת רואי חשבון

English
צור קשר | מפת האתר
המוסד לסקירת עמיתים | אתר לשכת רואי החשבון
 >> מידע לחשבי שכר דף הבית   חשבי שכר      
   
 

מבחנים מעשיים יתקיימו על רוב תוכנות השכר המצויות בארגונים הגדולים.
בשלב זה נערכים מבחנים מעשיים על תוכנות השכר המפורטות מטה לפי סדר א’-ב’:

1."מיכפל" של בית התוכנה מיכפל.
2."מירב" של בית התוכנה מירב.
3. "מלם" של מלם מערכות.
4."טריו" של בית התוכנה עוקץ.
5."שקלולית" של בית התוכנה ט.מ.ל.

6. "הרמוני שכר" של סינאל מלל פייוויי.
בעתיד, יתאפשר להבחן גם על תוכנות שכר נוספות.

משך בחינה חשב שכר בכיר- שלוש וחצי שעות. על מנת לקבל את התעודה מטעם הלשכה עליכם לעמוד בתנאים שיפורטו להלן ובבחינות עצמן. הבחינות מתחלקות לשני חלקים: עיוני ומעשי בהתאם לכללים שיפורטו בהמשך.


החל מתאריך 1.7.2007 כל מי שקיבל תעודה מטעם הלשכה ושמו רשום במאגר מקבלי התעודות של לשכת רואי חשבון בישראל, יחוייב להשתתף בשלושה ימי עיון לשמירה על הרמה המקצועית.

בימי העיון יועברו עדכונים בנושאי מס הכנסה, ביטוח לאומי ודיני עבודה.

ההשתתפות בימי העיון כרוכה בתשלום. המועדים
במדור ימי עיון

החל מתאריך 1.1.2008

תעודת חשב שכר בכיר מטעם לשכת רואי חשבון בישראל תוענק לנבחן שעבר בציון מינימאלי של 60 נקודות בחינה עיונית של חשב שכר בכיר, ועבר בחינה מעשית על תוכנת שכר, מבין התוכנות שצויינו לעיל, בציון מינימאלי של 60 נקודות. לתשומת הלב, הבחינה המעשית נערכת במכללות.
החל מה- 1.1.2008  יוכל לגשת לבחינה רק מי שלמד במכללה בפיקוח לשכת רואי חשבון בישראל.
לרשימת המכללות
לחצו כאן

החל משנת 2013, תלמיד שלא יעבור את הבחינה המסכמת בקורס חשבי שכר בציון של 50 לפחות, לא יורשה לגשת לבחינת הלשכה.

ערעורים על הציונים יתקבלו לפי נוהל הערעורים הבא:

1. מזכירות הוועדה תודיע לנבחן על הציון, באמצעות פרסום באתר חשבי שכר של הלשכה.

2. ציון עובר: 60 ומעלה.

3. ציון המאפשר הגשת ערעור: 51-59 בלבד.

4. ניתן להגיש ערעור באחד מן המקרים הבאים בלבד:

א. הנבחן סבור שנפלה טעות בניסוח שאלה, בניסוח תשובה או בקביעת התשובה הנכונה.

ב. הנבחן מבקש לבדוק מחדש את סימוני התשובות במבחן שלו.

5. על המערער לשלוח למזכירות הוועדה בקשה לקבלת מחברת הבחינה ודף התשובות.
על הבקשה להגיע בתוך שבוע מפרסום תוצאות הבחינה.
בצרוף הפרטים: שם מלא, מס' ת.ז, כתובת מדויקת למשלוח דואר ומס' טלפון נייד.
עלות שליחת מחברת בחינה 20 ש"ח.

ניתן לבקש את מחברת הבחינה בשלושה אופנים:

1..בדואר-  יש לצרף 20  ש"ח במזומן/ בצ'ק לפקודת לשכת רואי חשבון בישראל. ולשלוח את הבקשה
לכתובת: רח' מונטיפיורי 1, תל-אביב- לידי המרכז לבחינות חשבי שכר (מומלץ לשלוח בדואר 24 שעות) .
2. באמצעות פקס 03-5116695 - יש לשלוח את הבקשה בצירוף פרטי כרטיס אשראי לחיוב ע"ס 20 ש"ח.
3. באמצעות דוא"ל
nitzan@icpas.org.il יש לשלוח את הבקשה בצירוף פרטי כרטיס אשראי לחיוב ע"ס 20 ש"ח.

6. לאחר קבלת מחברת הבחינה ודף התשובות, ניתן להגיש למזכירות הוועדה ערעור בתוך שלושה שבועות מיום פרסום תוצאות הבחינה.
יש לשלוח ערעור מפורט, מנומק ומודפס לדוא"ל
nitzan@icpas.org.il בצירוף אגרה נוספת
(שתישלח בשיק בדואר לרח' מונטיפיורי 1, תל-אביב- לידי המרכז לבחינות חשבי שכר או בפרטי כרטיס אשראי מצורפים למייל)
לפי הפירוט הבא:
ערעור על עד 3 שאלות (כולל)- 100 ש"ח.
ערעור על 3 עד 5 שאלות (כולל)- 150 ש"ח.
ערעור של מעל 5 שאלות- 200 ש"ח.

למען הסר ספק, ערעור שישלח בדוא"ל, אולם, לא יתקבל עבורו תשלום, עד המועד האחרון להגשת ערעורים- לא ייבדק.

7. החלטת הוועדה בנוגע לערעור תימסר למערער במכתב שיישלח לכתובת שציין בערעורו. החלטה זו היא סופית.

 

תוכנית לימודים ובחינות לחשב שכר בכיר
תוכנית הלימודים והבחינות המפורטים יסייעו לחשב השכר להיערך לבחינות ההסמכה של לשכת רואי חשבון


חשב שכר בכיר | תקנון בחינות


חשב שכר בכיר

מטרות הקורס:
• הקניית כלים לחשב השכר תוך העמקת ועדכון יסודי של הידע בתחום המיסוי, ביטוח לאומי, דיני עבודה וביטוח פנסיוני.

הקורס מיועד:
• הקורס מיועד לחשבי שכר, חשבים, אנשי כוח אדם ומנהלים שיש להם זיקה לנושא השכר והכספים, בוגרי 12 שנ"ל.

תעודה:
• תעודת גמר מטעם לשכת רואי חשבון בישראל תוענק לסטודנטים שיעמדו בדרישות הקורס , מעבר בציון מינימאלי של 60 נקודות בבחינה העיונית.

נושאי הלימוד:

 סילבוס 2017

                                                              

   

סילבוס לשנת 2017

 

מבוסס על החוקים והתקנות שתחילתם ב-31/12/2016 לכל המאוחר ועל כללי המס, טבלאות מס הכנסה וטבלאות המוסד לביטוח לאומי הרלוונטיים לשנת המס 2016.

 

א.      דיני מס הכנסה:

 

הכרת מונחים בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה: "אדם", "בן זוג", "בן זוג רשום", "גיל הפרישה", "הכנסה", "הכנסה חייבת", "הפרשי הצמדה", "הפרשי הצמדה וריבית", "הפרשי שער", "הכנסת עבודה", "חבר בני אדם", "חברה", "חודש", "סכום מתואם", "תושב ישראל" או "תושב", "תושב חוץ", "הכנסה מיגיעה אישית", "מדד", "שיעור עליית המדד", "משלח-יד", "נישום", "מנהל", "עסק", "פסולי-דין", "פקיד שומה", "שנת מס"

סעיף 1 לפקודה.

הגדרת רכיבי ההכנסה.

סעיף 2 רישא, 2(2) , 3(ב), 3(ט), תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה) להלן - תקנות המשכורת.

שווי ההכנסה כולל היבטי מע"מ.

סעיף 3(ט), תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית), תשמ"ה-1985, תקנות מס הכנסה (שווי שימוש ברכב), תשמ"ז-1987, תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) (הוראת שעה), תשע"ו-2015, תקנה 1 (הגדרות) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), תשנ"ה-1995,  תקנות מס הכנסה (שווי שימוש ברדיו טלפון נייד), התשס"ב - 2002, תקנה 15א לתקנות מע"מ.

הכנסות נוספות חייבות במס.

2(5), 3(ה), 3(ה2), 3(ה3), 3(ה4), קצבאות חייבות במס של המוסד לביטוח לאומי.

מדרגות מס בחישוב חודשי ובחישוב מצטבר.

סעיף 121, לרבות הכנסות מיגיעה אישית ושאינן מיגיעה אישית.

מס על הכנסות גבוהות

סעיף 121ב.

 

נקודות זיכוי וסמכות הענקתן.

סעיפים 33א - 45 , כללי מס הכנסה (זיכוי לעולים במקרים מיוחדים), תשל"ח-1977.

זיכויים אישיים: משמרות, הטבות מס בישובים, תרומות, החזקת קרוב במוסד סיעודי.

סעיפים 10, 11, 46, 46א, הודעת מס הכנסה (רשימת יישובים מוטבים לשנת 2016), תקנות מס הכנסה (זיכוי בעד נטול יכולת וזיכוי בעד הוצאות בשל החזקת קרוב במוסד), התשנ"ו - 1996, תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות), התשמ"ז - 1986, הנחיות מס הכנסה בנושא אישור למעביד למתן זיכוי לפי סעיף 46 לעובדיו, באמצעות תלוש השכר (הוראת ביצוע 7/2012).

הכנסות פטורות.

סעיפים : 9(5), 9(6), 9(6א), 9(6ג),  9(20) , 9(21), 9(29).

משיכת כספי פיצויים על ידי מעביד מקופת גמל

3(ד).

מיסוי קופות גמל לרבות חישובי אופטימום.

הכנסה מזכה מעבודה ו/או שאינה מעבודה

סעיפים : 3(א) , 3(ה3) , 45א , 47 ,9(6ו),  9(16א) , 9(17), 9(17ב), 9(18), 9(18א) 9(19), 32(14)

תקנות מס הכנסה רלוונטיות וביניהן : תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד - 1964 , תקנות מס הכנסה (ניכוי תשלומים בעד תגמולים או קיצבה), התש"ם - 1980 , תקנות מס הכנסה (כללים בדבר חיוב במס על תשלומים לקרן שלא אושרה ותשלומים שלא כדין), התשכ"ב - 1962 , תקנות מס הכנסה (תנאים להתרת הוצאות בגין תשלומי מעביד לקופת גמל), התשמ"ח - 1988, תקנות מס הכנסה (זכאות למשיכת סכומים להשתלמות מקרן השתלמות), התשנ"ז - 1997 , צו מס הכנסה (קביעת סכומים ששולמו מקרן השתלמות כהכנסה), התשנ"ח - 1997 , תקנות מס הכנסה (ניכוי סכומים ששולמו מקרן השתלמות), התשנ"ח - 1997,  כללי הנציב - תנאים להרשאת מעביד להתיר לעובדיו ניכוי/זיכוי על פי הסעיפים 45א ו-47 לפקודת מס הכנסה.

חישוב מאוחד ונפרד.

סעיפים :  37, 38, 39, 64ב, 65, 65א, 66(א), 66(ג), 66 (ד).

קרנות השתלמות (לרבות לבעלי שליטה ).

סעיפים : 3(ה), 9(16א), 32(9).

פטור לפיצויי פיטורין לרבות רצף זכויות ופריסת מענק

סעיפים : 9(7א), נוסחת השילוב/הקיזוז , 8(ג).

פטור לקצבאות לרבות השילוב עם הפטור לפיצויי פיטורין והיוון

סעיף 9א, נוסחת השילוב/הקיזוז, 9ב.

גילומי שכר נטו.

סעיף 121, 121ב, 141.

מיסוי עובדים זרים בישראל (לרבות ההיבט הארגוני)

סעיף 48א , חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) - פרק י': היטל על העסקת עובדים זרים, תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה-2014, צו מס הכנסה (זיכויים לתושבי האזור), תשנ"ה-1995.

מיסוי ישראלים בחו"ל.

סעיף 67א ,כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ), קביעת מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ)(קביעת משכורת בסיסית והוצאות אש"ל).

מס שכר

תקנות המשכורת, חוק מע"מ -ס' 1 (הגדרת שכר), ס' 4, 16(4), 35 (פטור ממס שכר), צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים), תשנ"ג-1992,

הוצאות מוכרות, הוצאות עודפות וניכויים שאין להתירם.

סעיף 181ב, סעיף 17 רישא, תקנות מס הכנסה, סעיף 32, תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות)*, התשל"ב - 1972, תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות של מתנדב במוסד ציבורי), תשס"ז-2007.

הוראות ניכוי במקור.

סעיף 164 + תקנות המשכורת, תקנות מס הכנסה (מועד לתשלום ניכויים ומסים), צו מס הכנסה (קביעת סוגי שכר כהכנסה), צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד דמי פגיעה בעבודה, ותגמול בעד שירות במילואים כהכנסה, תקנות מס הכנסה (ניכוי מסוגי שכר מסוימים), קביעת מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות)(הוצאות אש"ל בארץ), תקנות מס הכנסה (ניכויים בשל דמי לינה או שכירות דירה באיזור פיתוח), תקנות מס הכנסה (ניכוי לימאים).

נותני שירותים שאינם שכירים.

הוראות ניכוי מס במקור , הכרת טופס 856.

מענק עבודה

חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה), תשס"ח-2007.

שימוש בטפסים וטבלאות.

טופס 101/130, 102, 126, 161, 161א, שימוש בלוח הניכויים

הכרת טפסי מס הכנסה נוספים

 

105, 116, 116א, 116ג, 119, 158, 159, 159א, 161ב, 161ג, 161ד, 1312, 1312א, 1516, 4440.

הליכי שומה וגביה לרבות הכרת דוחות לשכיר.

 

עדכוני חקיקה ופסקי דין.

 

תרגול מעשי.

 

 

 

ב.       ביטוח לאומי*:

סוגי מבוטחים וחובת תשלום דמי ביטוח.

דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.
גמלאות יחסיות- מילואים, תאונות אישיות, נפגעי עבודה.
גמלאות שאינן יחסיות - זקנה, שאירים, נכות כללית.
ענף :
אימהות - מענק לידה, דמי לידה.
פגיעה בעבודה.
ביטוח שירות מילואים.
נכות מעבודה, תאונות עבודה ו"מחלת מקצוע".
ביטוח זקנה ושאירים.
ביטוח אבטלה.
ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל.
תושב ישראלי בחו"ל ועובדי זרים בישראל.
מי שאינו עובד ואינו עצמאי.
עובד שכיר וסוגי עובדים, העסקת קרובי משפחה.
הכנסות חייבות והכנסות פטורות מתשלום ביטוח לאומי.
תשלומים שאינם נחשבים כהכנסה.
תשלום נוסף ופריסת שכר.
שימוש בטפסים וטבלאות.
שומות ביטוח לאומי, ניכויים.
עדכוני חקיקה ופסקי דין.
הכרת טפסי המוסד לביטוח לאומי:
100, 102, 103, 105, 211, 250, 620, 644, 648, 652, 659, 752, 753, 754, 1514, 5520, 501, 510

תרגול מעשי.


ג. דיני עבודה*:

מבחנים לקיומם (או היעדרם) של יחסי עובד- מעביד
חוק שכר מינימום

חוק הגנת השכר

חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה.

חוק שעות עבודה ומנוחה

פקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948 - סעיף 18א (ימי מנוחה)

פקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948 - הודעה על קביעת ימי מנוחה לשאינם יהודים (י"פ 356, ט"ז בסיוון תשי"ד 17.6.1954)

פקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948 - הודעה על קביעת יום מנוחה נוסף לעדה הדרוזית (י"פ 1498, י"ט בטבת תשכ"ט, 9.1.1969 ).

חוק יום הזכרון לחללי מערכות ישראל, התשכ"ג-1963

חוק יום העצמאות, תש"ט-1949

היתרים להעבדה במנוחה השבועית ובשעות נוספות

היתר כללי בדבר הפסקות בעבודה לשם תפילה

חוק עבודת נשים
חוק פיצויי פיטורין
דמי הבראה - הסכם קיבוצי וצו הרחבה
חוק חופשה שנתית
חוק דמי מחלה
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ח-1998
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ"ד-1993
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג-1993
חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג), התש"ס-2000

חוק עבודת הנוער
משפט העבודה ובית הדין לעבודה.

יחסי עובד מעביד, חוזה עבודה, הסכמים והסדרים קיבוציים.

חוק הסכמים קיבוציים
חוק גיל פרישה.

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד.
חוק עובדים זרים.
חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה).
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות.
חוק חופש העיסוק.
חוק חיילים משוחררים.

חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד

חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), התשנ"ז - 1997

חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו - 2006
חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה
חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח - 1998
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם התשנ"ו - 1996
חוק הזכות לעבודה בישיבה, התשס"ז - 2007
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998

חוק-יסוד: הכנסת - ס' 10 (יום הבחירות - שבתון).

חוק הבחירות לכנסת, תשכ"ט-1969 - ס' 136 (זכות לשכר ליום הבחירות).

חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965 - ס' 97ב (שבתון והזכות לשכר).

עדכוני חקיקה ופסקי דין.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה
הכרת אתר משרד התמ"ת - חיפוש הסכמים קיבוצייים וצווי הרחבה


צווי הרחבה חשובים במשק:
צו הרחבה - הסכם המסגרת

צו הרחבה בדבר הנהגת שבוע עבודה מקוצר במגזר העסקי
צו הרחבה בדבר תשלום תוספת יוקר
-צו הרחבה בדבר השתתפות מעסיק בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה
צו ההרחבה בדבר תשלום דמי הבראה
צו הרחבה (נוסח משולב) לפנסיה חובה

צו הרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק

צו הרחבה בענף התעשייה מסגרת לביטוח פנסיוני מקיף בתעשייה - 2006

 

 

ד. ביטוח פנסיוני:

 

מערכת הבטחת הכנסה בישראל.

 

קופות הגמל בישראל.

 

קופות גמל - עקרונות: סוגי קופות גמל ואישורן, עקרונות תקנון קופת גמל ומעמדו, חשבונות בקופת גמל, זכות הבחירה, תשלומים לקופת גמל ומשיכת כספים ממנה, עיצומים ועונשין

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים - קופות גמל, סעיפים: 1 (הגדרות), סעיפים 13 עד 25, 32(ה)(1), 43(א), 43(ג), 49(א)(7), תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל), תשע"ד-2014, תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (הפחתה של סכומי העיצום הכספי), תשס"ח-2007, תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964, תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תשלומים לקופת גמל), התשע״ד-2014.

תקנות הניוד הפנסיוני

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל), תשס"ח-2008

ביטוח מנהלים ופוליסות לבעלי שליטה.

 

קרנות פנסיה - החדשות והשוואה לתוכניות ישנות.

 

פנסיה תקציבית ומצטברת.

 

פנסיה מקיפה ופנסיית יסוד.

 

יעוד לקיצבה, רצף זכויות פיצויים והקפאת זכויות.

 

ניתוח אלטרנטיבות, שילובים שונים ובחירת התוכנית האופטימאלית.

 

הביטוח הפנסיוני וסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים

 

האישור הכללי בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים

 

תנאים להחזר פיצויים למעביד

 

טופס 161

 

 

 

ה. מחשוב מערך השכר:

 

עקרונות שילוב המערך הממוחשב בחשבות שכר -  שימושים מתקדמים בתוכנת שכר.
הכרת תוכנות שכר
קליטת עובד
הכנת תלוש שכר
הכנת פקודת תשלום לבנק
עדכון תוספת שכר אוטומטית
הכנת דו"חות חודשיים
הכנת דו"חות שנתיים

דיווח על עובדים בחל"ת

הפקת טפסי 106
הפקת טפסי 126
דווח למוקד ארצי לניכויים
קשר למס"ב (מע' סליקה בנקאית).

הפקת פקודת משכורת 

 

*בכל מקום בו מצוין חוק, הכוונה היא לחוק ולתקנותיו

 

 1. סמכות הוועדה המקצועית:
הוועדה המקצועית להסמכת חשבי שכר, בראשות רו"ח אורי מורד, אחראית על:
תקנון הבחינות.
נושאי הלימוד.
עריכת הבחינות.
הסמכה.

2. תנאי הבחינה:
עד לתאריך 31.12.2007 לבחינה יורשה לגשת גם מי שלא למד במוסד אשר בפיקוח לשכת רואי חשבון בישראל.
החל מתאריך 1.1.2008 לבחינה יורשה לגשת אך ורק מי שלמד באחד המוסדות הנמצאים בפיקוח של לשכת רואי חשבון בישראל.

3. מועדי הבחינות:
הבחינות תתקיימנה ב-4 מועדים בשנה: בחודשים מרץ, יוני, ספטמבר, דצמבר.
כמו כן המועדים עלולים להשתנות מעת לעת. יש להתעדכן באתר לשכת רואי החשבון.

4. בוחנים:
הוועדה תמנה בוחנים אם בדרך כלל או לבחינות מסויימות.

5. אגרות בחינה- פרסום ונהלים:
הוועדה תפרסם את מועדי הבחינות, מיקומן, הליכי הרישום וסכום האגרה.
ההרשמה לבחינה תיסגר כשבועיים לפני כל מועד בחינה. לאחר מכן, על בסיס מקום פנוי, תתאפשר הרשמה בתוספת תשלום, כפי שתקבע הוועדה מעת לעת.
על ביטול הרשמה לבחינה, יש להודיע בכתב. אי הופעה לבחינה, אינה מזכה בדמי אגרת הבחינה חזרה.
ביטולים באמצעות דוא"ל 
nitzan@icpas.org.il   הכוללים: שם מלא, מס' ת.ז, כתובת מדויקת למשלוח דואר ומס' טלפון נייד. ההחזר מתבצע באמצעות צ'ק, הנשלח לכתובת הדואר של המבטל.
לכל בחינה, ייקבע מועד אחרון לביטול ההרשמה לבחינה.

6. שפת הבחינה:
הבחינות תהיינה בכתב, בשפה העברית. הוועדה רשאית במקרים מיוחדים לאפשר לנבחן, אשר יגיש בקשה לכך, לענות על השאלות של הבחינה בשפה אחרת ובתנאי כי ישלם תשלום מיוחד עבור הוצאות תרגום.

7. הכנסת חומר מקצועי לאולם הבחינות:
הנבחן רשאי להביא עמו לבחינה אוגדן חוקים רלוונטיים, שאושר על ידי הוועדה, ופורסם באתר הלשכה.
לתשומת לב הנבחנים, בספרי העזר המותרים בבחינה מותר לסמן במרקר את הכתוב, אסור בתכלית האיסור, להוסיף דפים, מכל סוג שהוא, או לכתוב בספרים. מותר לשים דגלונים בקצות העמודים, בין הנושאים ותו לא. הספרים נבדקים במהלך הבחינה.

8. ציונים:
ציון עובר הינו 60%. הוועדה תפרסם באתר הלשכה את תוצאות הבחינה. ניתן לערער על תוצאות הבחינה בהתאם לנוהל ערעורים שפורסם ובכפוף לתשלום אגרת ערעור.

9. הרשמה לבחינה חוזרת:
נבחן נכשל בבחינה, רשאי הוא לשוב ולהיבחן ואולם אם קיבל ציון שלמטה מ-31 נקודות, לא יורשה לשוב ולהיבחן אלא במועד שלאחר המועד הבא בתכוף למועד שבו נכשל. נבחן, שבחינתו תיפסל עקב העתקה בבחינה, לא יורשה לשוב ולהיבחן אלא במועד שלאחר המועד הבא בתכוף למועד שבו נבחן.

10. ערעור על ציון: 

ערעורים על הציונים יתקבלו לפי נוהל הערעורים הבא:

1. מזכירות הוועדה תודיע לנבחן על הציון, באמצעות פרסום באתר חשבי שכר של הלשכה.

2. ציון עובר: 60 ומעלה.

3. ציון המאפשר הגשת ערעור: 51-59 בלבד.

4. ניתן להגיש ערעור באחד מן המקרים הבאים בלבד:

א. הנבחן סבור שנפלה טעות בניסוח שאלה, בניסוח תשובה או בקביעת התשובה הנכונה.

ב. הנבחן מבקש לבדוק מחדש את סימוני התשובות במבחן שלו.

5. על המערער לשלוח למזכירות הוועדה בקשה לקבלת מחברת הבחינה ודף התשובות.
על הבקשה להגיע בתוך שבוע מפרסום תוצאות הבחינה.
בצרוף הפרטים: שם מלא, מס' ת.ז, כתובת מדויקת למשלוח דואר ומס' טלפון נייד.
עלות שליחת מחברת בחינה 20 ש"ח.

ניתן לבקש את מחברת הבחינה בשלושה אופנים:

1..בדואר-  יש לצרף 20  ש"ח במזומן/ בצ'ק לפקודת לשכת רואי חשבון בישראל. ולשלוח את הבקשה
לכתובת: רח' מונטיפיורי 1, תל-אביב- לידי המרכז לבחינות חשבי שכר (מומלץ לשלוח בדואר 24 שעות) .
2. באמצעות פקס 03-5116695 - יש לשלוח את הבקשה בצירוף פרטי כרטיס אשראי לחיוב ע"ס 20 ש"ח.
3. באמצעות דוא"ל 
nitzan@icpas.org.il   - יש לשלוח את הבקשה בצירוף פרטי כרטיס אשראי לחיוב ע"ס 20 ש"ח.

6. לאחר קבלת מחברת הבחינה ודף התשובות, ניתן להגיש למזכירות הוועדה ערעור בתוך שלושה שבועות מיום פרסום תוצאות הבחינה.
יש לשלוח ערעור מפורט, מנומק ומודפס לדוא"ל 
nitzan@icpas.org.il   בצירוף אגרה נוספת
(שתישלח בשיק בדואר לרח' מונטיפיורי 1, תל-אביב- לידי המרכז לבחינות חשבי שכר או בפרטי כרטיס אשראי מצורפים למייל)
לפי הפירוט הבא:
ערעור על עד 3 שאלות (כולל)- 100 ש"ח.
ערעור על 3 עד 5 שאלות (כולל)- 150 ש"ח.
ערעור של מעל 5 שאלות- 200 ש"ח.

למען הסר ספק, ערעור שישלח בדוא"ל, אולם, לא יתקבל עבורו תשלום, עד המועד האחרון להגשת ערעורים- לא ייבדק.

7. החלטת הוועדה בנוגע לערעור תימסר למערער במכתב שיישלח לכתובת שציין בערעורו. החלטה זו היא סופית.11. זכאות לתעודה:
לנבחן אשר עמד בהצלחה בבחינה עיוניות ומעשית, תוענק תעודה מטעם לשכת רואי חשבון בישראל.

12. תוקף התקנון:
תקנון זה בתוקף מיום 1 בספטמבר 2004.

13. תקופת מעבר:
בתקופה שעד יום 31.12.2007 יהיה רשאי לגשת לבחינה גם מי שלא למד במוסד, אשר בפיקוח של לשכת רואי חשבון בישראל.

חזרה למעלה

 

 


לצורך הרשמה עליכם לשלם 400 שקלים.
ההרשמה לבחינות חשבי שכר תתבצע באמצעות הלשכה בלבד. על המבקש להבחן להמציא את טופס ההרשמה (שמולא כנדרש) ולשלם ללשכה את אגרת הבחינה, והכל עד למועד האחרון שנקבע לכך. העברת הטפסים והתשלום יתבצעו באופן אישי, והלשכה לא תקבל טפסי הרשמה ותשלומים באופן מרוכז מטעם קבוצה של מבקשים להבחן.הרשמה לאתר שלח לחבר גירסת הדפסה
הרשמה לאתר שלח לחבר גירסת הדפסה
 
  2005 - כל הזכויות שמורות ללשכת רואי חשבון תשס"ה ©
פרסום באתר צור קשר מפת אתר תנאי שימוש הוספה למועדפים

בניית אתרים פיתוח תוכנה לאינטרנט בניית אתר סייטנט בע"מ - בניית אתרים ופתרונות אינטרנט מתקדמים