ועדות

ועדות

הוועדה להיגוי התקינה בביקורת

עוסקת בניהול תהליך התקינה בביקורת מבחינת תכנית עבודה, סדרי עדיפויות ועקרונות מנחים. יו"ר: מר אלי גולדשטיין

המועצה המקצועית

ועדה לטיפול בבעיות מס של מוסדות ציבור ומלכ"רים

מופקדת על הקשר עם רשות המסים בנושא תאגידים וישויות שלא למטרת רווח. יו"ר: גב' איריס שטרק.

ועדה לטיפול בגמלאים

אחראית על הקשר עם גמלאי הלשכה, לרבות ארגון הרצאות, פעילויות רווחה ופעילויות חברתיות. יו"ר: מר עזי איזבצקי.

ועדה לטיפול בהערכות שווי

מופקדת על התחום המקצועי של הערכות שווי במסגרת הדיווח כספי, על מנת לשפר ולפקח על איכות הערכות השווי. יו"ר: מר דוד גולדברג.

ועדה לטיפול בנושאי איסור הלבנת הון

מטפלת מעת לעת בסוגיות העולות בקשר עם צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע"ד – 2014. יו"ר: גב' גלית ניב-בורשן.

ועדה ליחסי חברים

מטפלת ביחסי החברות בין חברי הלשכה, בעיקר ביישוב מחלוקות וסכסוכים בתחום השירותים המקצועיים. יו"ר: מר אבי ענוה.

ועדה לכללי חשבונאות ודיווח כספי

אחראית על גיבוש עמדת הלשכה בנושא תקינת החשבונאות והדיווח הכספי, הן לגבי תקני חשבונאות בישראל והן לגבי תקנים בינלאומיים. יו"ר: מר ארנון רצ'קובסקי.

ועדה לסיוע למשרדים קטנים

פועלת על מנת לסייע למשרדים הקטנים בהעמדת כלים מידע ותמיכה בכל הנדרש לצורך הפרקטיקה המקצועית. יו"רים משותפים: מר אריק קטורזה ומר עמירם קליין.

ועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדים ואישורי רואה חשבון

אחראית על הקשר עם גופים הדורשים אישורי רואה חשבון, לשם גיבוש משותף של נוסחים העומדים בכללים המקצועיים החלים על רואי חשבון, וטיפול במקרים של דרישות לאישורים שאינם עומדים בכללים המקצועיים האמורים. יו"ר: מר אורי מורד.

ועדה לתקני ונוהלי ביקורת

אחראית על עדכון וגיבוש תקני הביקורת ונוהלי הביקורת. יו"ר: גב' גלית ניב-בורשן.

ועדה מקצועית לבחינת חשבי שכר

אמונה על הקשר עם מוסדות הלימוד המכשירים חשבי שכר, לרבות פיקוח על תכניות הלימודים והבחינות. יו"ר: מר אורי מורד.

ועדת אשנב לפרקטיקה

מתן מענה, על ידי מומחים, מתוך חברי הלשכה, לשאלות מקצועיות של החברים בתחומים השונים של הפרקטיקה המקצועית. יו"ר: מר אלי גולדשטיין.

ועדת אתיקה ופרוש כללי התנהגות

אחראית על פירוש כללי ההתנהגות המקצועית שנקבעו על ידי הוועד המרכזי של הלשכה. יו"ר: מר אריה רפפורט.

ועדת הקשר עם מס ערך מוסף

אחראית על הקשר עם רשות המיסים בנושא מע"מ. יו"ר: גב' ליאת נויברט-פייג.

ועדת כנסים והשתלמויות ארצית

מארגנת כנסים קבועים ברמה הארצית למימוש מטרות הלשכה במישור המקצועי והחברתי, בהתאם לתזכיר ההתאגדות. יו"ר: גב' איריס שטרק.

ועדת מילגות ופרסים

ועדת קשר עם ביטוח לאומי

מטפלת באופן שוטף בסוגיות שמעלים החברים בנוגע למוסד לביטוח לאומי וכן מפיצה מידע וסוגיות לחברים בנושאים האמורים. יו"ר: גב' אורנה צח גלרט.

ועדת קשר עם מערכת השע"מ ברשות המסים

אחראית על הקשר עם מערכת השע"מ ברשות המסים. מטפלת באופן שוטף בשירותים שמעמידה המערכת לרואי החשבון המייצגים, והסוגיות השונות הנוגעות לצרכי המייצגים בכל הנוגע למערכות המידע של רשות המסים. יו"ר: מר חנוך בהגאון.

ועדת קשר עם רשות התאגידים

מטפלת בקשר השוטף והסדרת הממשקים בין רואי החשבון המבקרים לבין רשות התאגידים במשרד המשפטים, לרבות רשם החברות, רשם העמותות ורשם ההקדשות, לרבות הסדרי אורכות, גיבוש חומר מקצועי להפצה לחברים ומעורבות מעמיקה בתהליכי חקיקה ורגולציה. יו"ר: גב' איריס שטרק.

ועדת תרבות ורווחה

מטפלת בייזום וארגון פעילות חברתית ואירועי תרבות ורווחה. יו"ר: מר אורי בארי.

ראשות ועדת המסים וועדת הקשר עם רשות המיסים

מטפלת במכלול סוגיות המיסוי, בשאלות הנוגעות לחברי הלשכה בעיסוקם המקצועי, מתן שירות לחברים בתחומי המיסוי וסיוע בחקיקת המס בכנסת. יו"ר: מר ג'ק בלנגה.