ועדות

ועדות

הוועדה הארצית להיגוי וטיפול במגזר הדתי החרדי

יו"ר: רמי ברכה, סגן יו"ר: צור-אלעד יוסף.

הוועדה הארצית לסיוע וטיפול למשרדים קטנים

פועלת על מנת לסייע למשרדים הקטנים בהעמדת כלים מידע ותמיכה בכל הנדרש לצורך הפרקטיקה המקצועית. יו"ר: אימאן זועבי.

הוועדה לבחינת עתיד המקצוע לאור ההתפתחויות הטכנולוג

יו"ר: פרופ' דן וייס.

הוועדה להגדלת מספר חברי הלשכה

יו"ר: גב' איריס שטרק.

הוועדה להיגוי התקינה בביקורת

עוסקת בניהול תהליך התקינה בביקורת מבחינת תכנית עבודה, סדרי עדיפויות ועקרונות מנחים. יו"ר: מר אלי גולדשטיין

הוועדה להקמת נבחרת הדירקטורים בלשכה

הוועדה לכללי חשבונאות ודיווח כספי

אחראית על גיבוש עמדת הלשכה בנושא תקינת החשבונאות והדיווח הכספי, הן לגבי תקני חשבונאות בישראל והן לגבי תקנים בינלאומיים. יו"ר: יעל ג'רסי.

הוועדה למתן מענה להצעות חקיקה

הוועדה לענייני השכיר במגזר הציבורי

יו"ר: ניסים בן אלי.

הוועדה לשינוי חקיקה בתחום החיסיון

יו"ר: גב' איריס שטרק.

המועצה המקצועית

המכון להשתלמויות וללימודי תעודה

יו"ר: גב' אלינה פרנקל רונן.

המרכז לבוררות וגישור - הוועד המנהל

יו"ר משותפים: גב' איריס שטרק, ליאת נובירט-פייג.

ועדה לטיפול בבעיות מס של מוסדות ציבור ומלכ"רים

מופקדת על הקשר עם רשות המסים בנושא תאגידים וישויות שלא למטרת רווח. יו"ר: גב' טובה הילמן.

ועדה לטיפול בגמלאים

אחראית על הקשר עם גמלאי הלשכה, לרבות ארגון הרצאות, פעילויות רווחה ופעילויות חברתיות. יו"ר: מר עזי איזבצקי.

ועדה לטיפול בהערכות שווי

מופקדת על התחום המקצועי של הערכות שווי במסגרת הדיווח כספי, על מנת לשפר ולפקח על איכות הערכות השווי.

ועדה לטיפול בנושאי איסור הלבנת הון

מטפלת מעת לעת בסוגיות העולות בקשר עם צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע"ד – 2014. יו"ר: גב' גלית ניב-בורשן.

ועדה מקצועית לבחינת חשבי שכר

אמונה על הקשר עם מוסדות הלימוד המכשירים חשבי שכר, לרבות פיקוח על תכניות הלימודים והבחינות. יו"ר: מר אורי מורד.

ועדת אתיקה ופרוש כללי התנהגות

אחראית על פירוש כללי ההתנהגות המקצועית שנקבעו על ידי הוועד המרכזי של הלשכה. יו"ר: מר אריה רפפורט.

ועדת ביקורת

יו"ר: גב' דפנה ברזילי

ועדת הקשר עם מס ערך מוסף

אחראית על הקשר עם רשות המיסים בנושא מע"מ. יו"ר: גב' ליאת נויברט-פייג.

ועדת השתלמויות ארצית

יו"ר: ישראל פניני.

ועדת התקשרויות ובחינת רכש

יו"ר: רגינה אונגר

ועדת כנסים ארצית

מארגנת כנסים קבועים ברמה הארצית למימוש מטרות הלשכה במישור המקצועי והחברתי, בהתאם לתזכיר ההתאגדות. יו"ר: איריס שטרק סיו"ר: דפנה ברזילי

ועדת מיחשוב

יו"ר: עידו זילברמן.

ועדת קשר עם ביטוח לאומי

מטפלת באופן שוטף בסוגיות שמעלים החברים בנוגע למוסד לביטוח לאומי וכן מפיצה מידע וסוגיות לחברים בנושאים האמורים. יו"ר: גב' אורנה צח גלרט.

ועדת קשר עם מערכת השע"מ ברשות המסים

אחראית על הקשר עם מערכת השע"מ ברשות המסים. מטפלת באופן שוטף בשירותים שמעמידה המערכת לרואי החשבון המייצגים, והסוגיות השונות הנוגעות לצרכי המייצגים בכל הנוגע למערכות המידע של רשות המסים. יו"ר: מר חנוך בהגאון.

ועדת קשר עם רשות התאגידים

מטפלת בקשר השוטף והסדרת הממשקים בין רואי החשבון המבקרים לבין רשות התאגידים במשרד המשפטים, לרבות רשם החברות, רשם העמותות ורשם ההקדשות, לרבות הסדרי אורכות, גיבוש חומר מקצועי להפצה לחברים ומעורבות מעמיקה בתהליכי חקיקה ורגולציה. יו"ר: גב': טובה הילמן.

ועדת קשרי ממשל ורגולציה

יו"ר: רענן קופ.

ועדת תרבות ורווחה

מטפלת בייזום וארגון פעילות חברתית ואירועי תרבות ורווחה. יו"ר: מר אורי בארי.

מערך השמה בלשכה עבור השכירים

יו"ר: גב' אלינה פרנקל רונן.

פורום (במה) לבירור ובחינה של נושאי מס מזדמנים שונים

יו"ר: גידי בר זכאי.

צוות בחינת הנחות,פטור מתשלום לנבחרי ציבור ופעילים

יו"ר: גב' איריס שטרק.

צוות מול החשב הכללי לעניין מינוי לרואי חשבון לרואי חשבון

יו"ר: גב' איריס שטרק.

ראשות ועדת המסים וועדת הקשר עם רשות המיסים

מטפלת במכלול סוגיות המיסוי, בשאלות הנוגעות לחברי הלשכה בעיסוקם המקצועי, מתן שירות לחברים בתחומי המיסוי וסיוע בחקיקת המס בכנסת. יו"ר: אריה פונדק.