כללים להחזר אגרת בחינה

כללים להחזר אגרת בחינה

ככלל, ולנוכח העובדה כי בגין רישום נבחנים לבחינות ‘חשב שכר בכיר’, מתחייבת לשכת רואי חשבון בישראל לשאת בהוצאות כגון שכירת אולמות, משגיחים וכו’, יתאפשר החזר כספי אגרה, חלקי או מלא, למועמד ששילם עבור השתתפות בבחינה ולא השתתף בה, וזאת בהתאם לכללים שלהלן:

 

 

 הסיבה בגינה נדרש החזר אגרת בחינה

 

 מועד הגשת הבקשה

 

 אסמכתאות ותנאים

 

 הניכוי מסכום האגרה

 בקשת החזר ללא כל נימוק  עד עשרה ימים טרם מועד הבחינה הרלוונטית  אין צורך באסמכתאות האגרה תוחזר, בניכוי 5%
 בקשת החזר ללא כל נימוק  בתוך עשרה ימים טרם מועד הבחינה הרלוונטית
*שימו לב: ביום הבחינה עצמו אין החזר
 אין צורך באסמכתאות האגרה תוחזר, בניכוי 50%
 בקשת החזר בגין אשפוז, מילואים, או פטירת קרוב משפחה מדרגה ראשונה  בתוך שלושים ימים לאחר מועד הבחינה הרלוונטית

לעניין אשפוז
אישור רשמי ממוסד רפואי על אשפוז של הנבחן ביום הבחינה או אשפוז שארע באחד משלושת הימים שקדמו לבחינה.

לעניין שירות מילואים 
אישור על שירות מילואים ביום הבחינה או שירות באחד משלושת הימים שקדמו לבחינה

לעניין פטירת קרוב 
אישור רשמי על פטירת קרוב משפחה מדרגה ראשונה, שארעה במהלך שלושת השבועות שקדמו למועד הבחינה

האגרה תוחזר בניכוי 5% 
בקשת החזר עקב אי עמידה בהצלחה בבחינה המסכמת בקורס חשבי שכר עד עשרה ימים טרם מועד הבחינה הרלוונטית    תשמר הזכות לממש את כספי האגרה במועד עתידי 

 

החל ממועד ספטמבר לא תתאפשר דחיית בחינה והסבת תשלום. המקרה היחיד בו נבחן יוכל בכל זאת לעשות שימוש נוסף באגרה ששולמה יהיה כאשר נרשם באותו מועד לבחינה העיונית אך לא עמד בהצלחה בבחינה המסכמת בקורס ‘חשב שכר בכיר’.

במקרה זה הנבחן יהיה מנוע מלגשת לבחינה העיונית, אולם תשמר לו הזכות לממש את כספי האגרה במועד עתידי.

את הבקשות והאסמכתאות יש להפנות לכתובת הדוא”ל: Hashaveisachar1@icpas.org.il.