דרישת הבנקים לגבי מועד הגשת דוחות כספיים מבוקרים לצורך אישור אשראי לתאגיד

דרישת הבנקים לגבי מועד הגשת דוחות כספיים מבוקרים לצורך אישור אשראי לתאגיד