מכרז פומבי 2018/19 לבחירת רואי חשבון לביצוע ביקורת עבור אגף כספים - משרד החוץ (להלן - המכרז)

מכרז פומבי 2018/19 לבחירת רואי חשבון לביצוע ביקורת עבור אגף כספים - משרד החוץ (להלן - המכרז)