מניעות מלחתום על אישור רואה חשבון על דוח אישי בדבר מצב פיננסי

מניעות מלחתום על אישור רואה חשבון על דוח אישי בדבר מצב פיננסי

| 02.12.2018


חברות וחברים יקרים,

 

הנדון: מניעות מלחתום על אישור רואה חשבון על דוח אישי בדבר מצב פיננסי – נכסים והתחייבויות (הצהרת עושר פיננסי) לבנק הפועלים

 

הלשכה קיבלה פניות חברים לגבי דרישת בנק הפועלים של אישור רואה חשבון על דוח אישי בדבר מצב פיננסי.

באישור מתבקש רואה החשבון לאשר את תוכן הצהרת הלקוח, לאחר שבדק את הפרטים הכלולים בדוח האישי של הלקוח ולאור בדיקתו כאמור, הוא "משוכנע כי נכון למועד חתימתו על אישור זה פרטים אלו נכונים ומלאים".

מדובר באישור שאינו עומד בכללים המקצועיים ולפיכך אינו בר חתימה.

לידיעתכם, הלשכה פנתה לגורמים האחראים בהנהלת בנק הפועלים בדרישה לבטל באופן מיידי את הדרישה לאישור הבלתי תקין שבנדון, מצ''ב מכתבם של רו"ח אורי מורד, יו"ר הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדים ואישורי רואי חשבון ושל רו"ח אריאל פטל, ממלא מקומו.

כידוע לכם, הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל פרסם חוזר בנושא אישורי רואה חשבון. החוזר קובע שהבנקים ידרשו מרואי חשבון רק אישורים המנוסחים בהתאם לכללים המקצועיים החלים על רואי החשבון.

מכתב זה מתייחס להיבט אחד מתוך מכלול הנושאים של אישורים מיוחדים לא תקינים שבנקים דורשים מרואי חשבון. נושא זה נמצא בטיפולה של נשיאת הלשכה, רו"ח איריס שטרק. נשיאת הלשכה אף עומדת בקשר עם איגוד הבנקים לעניין קביעת נוסחים מוסכמים העומדים בכללים המקצועיים החלים על רואה חשבון.

בינתיים, הנכם מתבקשים להימנע מלחתום על אישורים כאמור.

 

  • לצפייה והורדת המכתב לחצו כאן
  • לצפייה והורדת חוזר הפיקוח על הבנקים בנושא אישורים מיוחדים הנדרשים מרואי חשבון בנוגע לפעילות לקוחות לחצו כאן
  • לצפייה והורדת דוח אישי בדבר מצב פיננסי הנדרש על ידי בנק הפועלים לחצו כאן

 

בברכה,

                                                                                 אריאל פטל, רו"ח                                      אורי מורד, רו"ח
                                                                 מ"מ יו"ר הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת      יו"ר הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת 

                                                                        מיוחדים ואישורי רואי חשבון                     מיוחדים ואישורי רואי חשבון