ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ הקלה נוספת והוראות לעניין  הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93 - שנת 2019

ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ הקלה נוספת והוראות לעניין הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93 - שנת 2019

| 20.12.2018

 

חברות וחברים יקרים,  

הנדון: ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ הקלה נוספת והוראות לעניין  הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93 - שנת 2019

לידיעתכם, הוארך תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93 לגבי חברות מיוחדות. ההארכה תהיה עד ליום 31.12.2019. הארכה כאמור הינה בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בהוראת הביצוע (לרבות תוספת 1 להוראה) וכן עמידה בתנאים המפורטים במכתב המצורף להודעה זו.

בנוסף, ניתנת הארכה גם להקלה לעניין סעיף 3.9 להוראת ביצוע 34/93 (הסעיף עוסק בתשלומים בגין שירותים שניתנו ובוצעו במלואם בחו"ל על ידי נותני שירותים בחו"ל, בכפוף לתנאים המפורטים בסעיף) - במקום "60,000 דולר" יבוא "250,000 דולר" לכל משלם. לצפייה במכתבה של גב' פזית קלימן, רו"ח - סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת, רשות המסים בישראל לחצו כאן

 

בברכה,

 

          איריס שטרק, רו"ח                                                                                                  אריה פונדק, רו"ח

נשיאת לשכת רואי חשבון בישראל                                                                                  יו"ר ראשות ועדת מסים