עדכונים מראשות ועדת מסים

עדכונים מראשות ועדת מסים

| 18.12.2018

 

חברות וחברים שלום רב,

להלן העדכונים מראשות ועדת מסים:

1. תיקוני דוחות בעקבות הלכת "קונטירה ופיניסאר"
2.מערכת "חריגי דיווח למייצג" (בהמשך להודעתנו מיום 13.12.18)
3.ועדת הכספים אישרה את מתווה הפיצויים לעסקים באזור הדרום ועוטף עזה

 

תיקוני דוחות בעקבות הלכת "קונטירה ופיניסאר"


ביום שני 16.12.18 פרסמה רשות המסים חוזר תיקוני דוחות בעקבות הלכת "קונטירה ופיניסאר".

להלן עיקרי החוזר:

לפי פסיקת בית המשפט יש לכלול את עלות הקצאת האופציות בבסיס העלות לצורך חישוב הרווח לצרכי מס.

לפיכך, חברות אשר הקצו לעובדיהן תגמולים המסולקים במכשירים הוניים, אך לא רשמו הכנסות לצורך חישוב הרווח לצורכי מס בגין עלות הקצאה זו, בין אם כללו הוצאות אלו בדוחותיהן ובין אם לאו, נדרשים לכלול את ההכנסות האמורות ולדווח עליהן בדוחותיהן, לרבות באמצעות הגשת דיווחים מתקנים בגין העבר וזאת, בהתאם להחלטת בית המשפט העליון בנושא, אשר קיבל את עמדת רשות המסים כאמור.

מצופה מהחברות לתקן דיווחיהן, ככל שנדרש ולא נעשה עד כה. בהעדר דיווח מתוקן כאמור, יינקטו הליכי שומה, במסגרתם יכול וייקבע "מחיר עסקה" גבוה יותר (בהתאם לחציון בטווח הבין רבעוני) ממחיר העסקה המדווח, כפי שנקבע בפסק הדין, ובמקרים מסוימים אף הטלת קנסות גירעון.

ברצוננו להדגיש, כי על אף פסק הדין במחוזי ובעליון ישנם מקרים בהם לדעת מייצגי החברות מתקיימים אצלם "נסיבות מיוחדות" אשר מאפשרות גישה שונה.

הלשכה ממליצה כי בנקיטת גישה זו יינתן גילוי מלא, מנומק וברור.

לצפייה בהנחיה לחצו כאן


 

מערכת "חריגי דיווח למייצג" (בהמשך להודעתנו מיום 13.12.18)


בחודש אוגוסט 2018 נפתחה מערכת חדשה למייצגים מקושרים אשר מציגה עוסקים "חריגי דיווח" למייצג תחת לשונית "חובות" במערכת הנהלת החשבונות החדשה-מע"מ.

רשימת עוסקים לפי סוגי "חריגויות" – עוסקים חסרי חשבון בנק, חוסר בדיווח/קביעות, חוב מקנס מנהלי, חוסר בדיווח מפורט, יתרה משוערכת שלא בהסדר והמחאות שחזרו.

מטרת המערכת לאפשר הסדרת "החריגויות" בתיק, כמפורט לעיל, באופן שהמייצגים והמיוצגים יוכלו לקבל עדכונים על מצב התיק בכל רגע נתון ופועל יוצא מכך מתן שירות טוב יותר ויעיל.

על מנת להקל על המייצגים, מצ"ב מצגת הדרכה לשימוש במערכת.

לצפייה והורדת המצגת לחצו כאן
לצפייה בהודעה מיום 13.12.18 לחצו כאן


 

ועדת הכספים אישרה את מתווה הפיצויים לעסקים באזור הדרום ועוטף עזה

להלן ההודעה מטעם רשות המסים בישראל:

ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום (17.12.18) פה אחד את מתווה הפיצויים שהציע שר האוצר, משה כחלון, שגובש ברשות המסים בתיאום עם נציגי המגזר העסקי.

המתווה מציע מסלולי פיצויים בגין נזקים עקיפים שנגרמו לעסקים ביישובי הדרום ועוטף עזה (כפי שמפורטים בתקנות):
מסלול מחזורים לענף הדבורים - לתקופה מיום 1.5.18 ועד 28.2.19.
מסלול מחזורים לענף התיירות הכפרית - לתקופה מיום 1.5.18 ועד 30.4.19.
מסלול שכר לענפי המסחר, התעשייה, השירותים, החקלאות, התיירות והדבורים – לתקופה מיום 1.5.18 עד 28.2.19.

עקב הצורך לתת מענה מהיר לעסקים שנפגעו, נקבע מנגנון פשוט וישים לפיצויים כמפורט:
בענף התיירות והדבורים - הפיצויים לענפים אלו יינתן במסלול מחזורים. הניזוק יוכל להגיש תביעה לקבלת החזר בגין ירידה במחזור העסקי בשל המצב הביטחוני בהשוואה למחזור העסקי בתקופה המקבילה אשתקד. עם זאת תינתן אפשרות לניזוק לבחור לתבוע פיצויים במסלול שכר, חלף מסלול מחזורים.
כל הענפים - שכר בגין היעדרות מעבודה בשל הוראות פיקוד העורף בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה: המסלול מפצה מעסיקים ועצמאים בגין הוצאות השכר בעבור הימים בהם עובדים נעדרו ממקום עבודתם בשל הוראה של פיקוד העורף על סגירת מוסדות חינוך ברשות מקומית או בשל הוראה על סגירת מקום עבודה. המסלול מבחין בין תקופת היעדרות של עד 10 ימים במהלך התקופה המזכה (החל ב-1.5.18 ועד 28.2.19), בגינה יינתנו פיצויים "במסלול מהיר" בסך של 370 ₪ ליום לבין היעדרות של יותר מ-10 ימים, בגינה יינתנו פיצויים בהתאם לנוסחה שנקבעה בתקנות, בדומה למבצעים קודמים.
לאחר פרסום התקנות ברשומות, תפרסם הרשות הוראת ביצוע וטפסים להגשת התביעות. נציין כי ניתן יהיה להגיש את התביעות עד תום 4 חודשים מיום פרסום התקנות ברשומות.
הרשות גם תערוך כנסי הסברה שיסייעו לתובעים להגיש תביעות.

לצפייה בהודעת ועדת הכספים לחצו כאן

 


בברכה,

                                                                              אריה פונדק, רו"ח                                     ליאת נויבירט-פייג, רו"ח, עו"ד 
                                                                         יו"ר ראשות ועדת מסים                                            סגנית נשיאה
                                                                                                                                                 ויו"ר ועדת הקשר עם מע"מ