פרויקט הארגון מחדש של התקינה בביקורת – נוסחים מוצעים מסומנים – חלק א'

פרויקט הארגון מחדש של התקינה בביקורת – נוסחים מוצעים מסומנים – חלק א'

| 28.06.2018

 

חברות וחברים יקרים,


ביום 8.5.2018 התפרסמו לתגובות והערות הציבור 19 נוסחים מוצעים של תקנים לאחר ארגון מחדש (חלק א'). במסגרת הערות הציבור, התבקשנו לנוחות החברים לסמן בעקוב אחר שינויים את שינויי הארגון מחדש באותם 19 נוסחים מוצעים של תקנים לאחר ארגון מחדש (קודיפיקציה).

שינויי הארגון מחדש הינם טכניים בעיקרם, והם כוללים:

  • החלפת מספר התקן למספר התקן במתכונת הבינלאומית* ושינוי הכותרת ל"תקן ביקורת (ישראל) XXX".
  • ציון מספר התקן לפני החלפתו.
  • שינוי נוסח סעיף התחולה, המציין מהו התקן הבינלאומי עליו התבסס התקן (אם התבסס) וכי בוצעו התאמות לישראל.
  • מחיקת נספח תיקונים לתקני ביקורת אחרים.
  • מחיקת סעיפים לא רלוונטיים, כגון הפניות לתקני ביקורת שאינם בתוקף.
  • הוספת מספר ושם התקן בכל מקום בו יש הפניה לתקן ביקורת אחר.

נציין כי מדובר באותם נוסחים שהופצו ביום 8.5.2018, ללא שינויים נוספים הנובעים מהערות שהתקבלו בתקופת השימוע הציבורי לנוסחים אלה.

לנוחות החברים, בקרוב יפורסם גם חלק ב' של הנוסחים המוצעים של תקנים לאחר ארגון מחדש (20 נוסחים מוצעים), באותה מתכונת של סימון השינויים שבוצעו עקב פרויקט הארגון מחדש (קודיפיקציה). 

*לנוחות החברים מצורפת גם טבלה הכוללת את מספריהם של התקנים - במתכונת הקודמת, ולאחר הארגון מחדש.


לנוסחים המסומנים לחצו כאן


בברכת חברים,
מזכירות הלשכה