רשות ניירות ערך מחפשת רו

רשות ניירות ערך מחפשת רו"ח מבקר לביקורת דוחותיה הכספיים