תיקון כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ) (תיקון) התשע

תיקון כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ) (תיקון) התשע"ח 2018