עדכון לעניין מועדי ההכשרות - בודק שכר מוסמך

עדכון לעניין מועדי ההכשרות - בודק שכר מוסמך

| 29.03.2018

חברות וחברים יקרים,

בהמשך להודעות קודמות בנושא, האחרונה שבהן מיום 28.2.18, הרינו להזכירכם כי בתקנות להגברת האכיפה של דיני עבודה (בודק שכר מוסמך), התשע"ז – 2017, שפורסמו באוגוסט 2017 (להלן - התקנות), נקבעה הוראת שעה, לפיה עד תום תשעה חודשים מיום פרסומן של התקנות האמורות, יראו ברואה חשבון כמי שעומד בדרישות תקנות אלה.

תשעה חודשים מהתאריך בו התקנות נכללו ברשומות חל ביום 30.4.18.

דהיינו, החל מיום 30.4.18 ואילך, רואה חשבון אינו רשאי לעסוק כ"בודק שכר מוסמך" במקומות שהדבר נדרש בדין ללא תעודת מקצוע לפי התקנות.


כאמור בהודעה קודמת, התקשרה לשכת רואי חשבון בישראל עם המכללה למינהל כמוסד בו תינתן העדפה כספית לחברי הלשכה להכשרה ל"בודק שכר מוסמך". במסגרת הקשר של לשכת רואי חשבון בישראל עם המכללה למינהל, סוכם גם כי המכללה תיענה לביקושים מצד החברים ותפתח קורסים בזמינות גבוהה על מנת לעמוד בביקושים אלה, וכן תפתח קורסים נוספים במועדים קרובים (לרבות אפריל הקרוב) לאור בעיית לוחות הזמנים עקב הוראת השעה האמורה לעיל.

לקריאת התקנות – לחצו כאן.

                                                                                                               

                                                                               איריס שטרק, רו"ח,                                                    יזהר קנה, רו"ח

                                                              סגנית נשיא לשכת רואי חשבון בישראל                       נשיא לשכת רואי חשבון בישראל