מניעות מלחתום על דוח מיוחד של רואה חשבון בנושא עלויות הפעלת תכנית

מניעות מלחתום על דוח מיוחד של רואה חשבון בנושא עלויות הפעלת תכנית "ניצנים"

| 09.05.2018

 

חברות וחברים יקרים,

הנדון: מניעות מלחתום על דוח מיוחד של רואה חשבון בנושא עלויות הפעלת תכנית "ניצנים"


הלשכה קיבלה פניות חברים, לפיהן נתבקשו על ידי לקוחותיהם לבצע ביקורת ולתת חוות דעת בתכנית "ניצנים" של משרד החינוך. בדוח המיוחד לתכנית ניצנים מתבקש רואה החשבון, בין היתר, לאשר כי המפעיל שילם למועסקים על ידו במסגרת עלויות המעסיק כל המתחייב על פי חוקי העבודה וצווי ההרחבה, וכן כי השכר ברוטו לשעת עבודה ששולם לעובדי התוכנית על ידי המפעיל אינו נמוך מהקבוע בקול קורא לתקצוב רשויות מקומיות עבור הפעלה במסגרת תכנית "ניצנים" בתום יום הלימודים לגילאי 3-8 בכל הארץ - לשנה"ל תשע"ח.

נבקש להביא לתשומת לבכם, כי הדרישה האמורה עומדת בסתירה לחוק רואי חשבון, התשט"ו-1955 ולתקנות שנקבעו מכוחו, וכן לתקנים המקצועיים החלים על רואה חשבון מכוח תקן ביקורת 7 בדבר "דוחות מיוחדים של רואי חשבון" ותקן ביקורת 70 בדבר "תיקון תקן ביקורת 7 בדבר דוחות מיוחדים של רואי חשבון".

לידיעתכם, הלשכה פנתה לגורמים האחראים בהנהלת משרד החינוך בדרישה להוציא מהדוח המיוחד את כל הסוגיות המשפטיות העוסקות בזכויות עובדים, היות ואינן בתחום מומחיותו של רואה חשבון.

משרד החינוך טרם פרסם נוסח חלופי של דוח מיוחד של רואה חשבון לתכנית "ניצנים", אשר מקובל על לשכת רואי חשבון בישראל.

לאור האמור, הנכם מתבקשים להימנע מלחתום על אישורים כאמור.בברכה,


 

אריאל פטל, רו"ח                                                              אורי מורד, רו"ח                                   
מ"מ יו"ר הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדים         יו"ר הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדים
                                                                                          ואישורי רואי חשבון