טיוטת חוזר הפיקוח על הבנקים לגבי עמידה בחובות מס

טיוטת חוזר הפיקוח על הבנקים לגבי עמידה בחובות מס

| 31.10.2018

חברות וחברים יקרים,

 

הנדון: טיוטת חוזר הפיקוח על הבנקים לגבי עמידה בחובות מס

 

מתוקף חוק איסור הלבנת הון, בו הוגדרו עבירות מס כעבירות מקור, הבנקים נדרשים לוודא שלקוחותיהם מדווחים לרשויות המס בארץ ובחו"ל, וכן לוודא שמקור הכספים אינו בעבירות פליליות.

הבנקים "גלגלו" דרישה זו לפתחם של רואי החשבון ודרשו כי רואי החשבון יצהירו/יאשרו שהלקוח עומד בכל הדרישות האמורות. לאור פעולה נמרצת של הלשכה, רוב הבנקים הפסיקו את הדרישה אולם ישנם בנקים שעדיין דורשים זאת. נזכירכם כי אין לחתום על נוסחים אלה.

טיוטת חוזר הפיקוח על הבנקים מיום 12.9.2018 קובעת כי הלקוח עצמו יצהיר כי דיווח על פעילותו בחשבון לרשות המסים. לא נכללת כל דרישה מרואה החשבון בנספחים המצורפים לטיוטה זו.

אני רואה בטיוטה זו פתח חיובי להפסקת הדרישות הבלתי תקינות מרואי חשבון לגבי עמידת לקוחותיהם בחובות מס. יש לציין כי טיוטת החוזר אינה מתייחסת לחובות מס בחו"ל, וגם את העניין הזה נותר לפתור.

אני מטפלת באופן אישי מול הבנקים שעדיין לא הגענו איתם להסכמות, ואשר ממשיכים לדרוש אישורי רואי חשבון בדבר עמידת לקוחותיהם בחובות מס. מצורפות דוגמאות לאישורים לא תקינים כאמור, שעליהם אסור לחתום.

בשאלות ניתן לפנות אל איריס אלדר, רו"ח, ראש הסגל המקצועי בלשכת רואי חשבון בישראל בטלפון 03-5116688.

 

לדוגמאות לנוסחי אישורי רואי חשבון שאין לחתום עליהם יש ללחוץ כאן.

לטיוטת החוזר של הפיקוח על הבנקים יש ללחוץ כאן.

 

בברכה,

איריס שטרק, רו"ח

נשיאת לשכת רואי חשבון בישראל