תגובת הלשכה לטיוטת תיקון תקנות ניירות ערך (הצגת דוחות כספיים שנתיים וקבצי תקנות נוספים)

תגובת הלשכה לטיוטת תיקון תקנות ניירות ערך (הצגת דוחות כספיים שנתיים וקבצי תקנות נוספים)